Statut WZZP

STATUT

WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW

MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO

W RZESZOWIE SP. Z O.O.

(Przyjęty przez WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW WZZP w dniu 17.09.2021)

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Związek nosi nazwę: Wolny Związek Zawodowy Pracowników MPK Rzeszów Sp. z o.o.
  w skrócie „WZZP”, dalej zwany Związkiem.

 2. Związek jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją związkową zrzeszającą pracowników zatrudnionych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Rzeszowie na podstawie stosunku pracy i innej podstawie prawnej.

 3. Terenem działania Związku jest zakład pracy – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Rzeszów sp. z o.o.

 4. Związek posiada osobowość prawną – może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania
  w granicach przewidzianych przepisami prawa. Związek działa przez organy wskazane
  w Statucie, dalej zwane Władzami Związku.

 5. Siedzibą Władz Związku jest miasto Rzeszów.

 6. Związek jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawcy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.

 7. Związek może przystępować do krajowych i międzynarodowych zrzeszeń i organizacji związkowych.

 8. Związek może współpracować z innymi organizacjami.

§ 2

 1. Związek zrzesza na zasadzie dobrowolności pracowników MPK Rzeszów Sp. z o.o.,
  bez względu na podstawę stosunku pracy, rodzaj i charakter wykonywanej pracy.

 2. Związek reprezentuje swoich Członków oraz pozostałych pracowników, którzy złożyli takie życzenie, aby bronić ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zbiorowych i indywidualnych.

 3. Związek współuczestniczy w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku wszystkich pracowników MPK Rzeszów Sp. z o.o.

§ 3

 1. Związek w swej działalności kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
  (
  t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm., zwana dalej Ustawą) i innych ustawach oraz międzynarodowych aktach i konwencjach ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską.

 2. Związek daje możliwość nieskrępowanej wymiany stanowisk i poglądów, przy zachowaniu pełnej tożsamości oraz wzajemnym poszanowaniu różnic i odrębności poglądów Członków Związku, bez względu na przekonania religijne, poglądy polityczne, płeć oraz przynależność rasową.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§ 4

 1. Celem Związku jest w szczególności:

  a) obrona interesów socjalnych, zdrowotnych, materialnych i kulturowych Członków Związku,

  b) ochrona praw pracowniczych, zasad wynagradzania i bhp,

  c) tworzenie warunków podnoszenia kwalifikacji pracowników,

  d) harmonizowanie interesów pracodawcy z interesami pracowników,

  e) kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych.

 2. Swoje cele Związek realizuje poprzez:

  a) reprezentowanie Członków Związku wobec pracodawcy, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji,

  b) uczestnictwo w zawieraniu i wypowiadaniu zakładowego układu pracy,

  c) udział w rozstrzyganiu konfliktów pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,

  d) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

  e) wypełnienie obowiązków wskazanych w przepisach prawa,

  f) udzielanie Członkom Związku pomocy materialnej w przypadkach losowych oraz wypłacania im przysługujących świadczeń statutowych na podstawie Regulaminu Samopomocy Członków Związku uchwalonego przez Zarząd.

  g) organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjno-strajkowymi i sporami zbiorowymi.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 5

 1. Związek zrzesza pracowników MPK w Rzeszowie Sp. z o.o. na zasadzie dobrowolności.

 2. Członkami Związku mogą być pracownicy, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd. Decyzję w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia do wniosku Zarząd podejmuje w drodze uchwały.

 3. Członkiem Związku nie może zostać członek innego związku zawodowego.

 4. Pracownik ma prawo do złożenia pisemnego odwołania od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia do Związku w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie należy złożyć
  do Walnego Zebrania Członków Związku, za pośrednictwem Zarządu.

 5. Organy Związku mogą podjąć się obrony indywidualnych spraw pracowników niezrzeszonych w Związku, jeżeli ci zwrócą się o taką pomoc w formie pisemnej. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie oraz w zgodności ze statutem Związku

§ 6

 1. Członek Związku ma prawo:

  a) uczestniczyć w zebraniach i pracach Związku,

  b) korzystać z obrony swych praw przez Związek w razie naruszenia jego praw przez pracodawcę oraz organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego,

  c) zgłaszać wnioski i postulaty do Władz Związku,

  d) być informowanym o działaniach podjętych przez Związek,

  e) wybierać i odwoływać członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz być wybieranym
  do tych organów z zastrzeżeniem, że bierne prawo wyborcze:

 • do Zarządu i Komisji Rewizyjnej posiadają członkowie, legitymujący się co najmniej 6 miesięcznym nieprzerwanym stażem w Związku oraz dwuletnim nieprzerwanym stażem w MPK Rzeszów Sp. z o.o. a także przez ostatnie 6 miesięcy nie byli członkami innych związków.

 • na Przewodniczącego Zarządu Związku posiadają członkowie legitymujący się co najmniej 12 miesięcznym nieprzerwanym stażem w Związku oraz trzyletnim nieprzerwanym stażem w MPK Rzeszów Sp. z o.o. a także przez ostatnie 6 miesięcy nie byli członkami innych związków.

f) brać udział w formach protestu organizowanych przez Związek,

g) korzystać z majątku Związku na zasadach określonych uchwałami odpowiednich Władz Związku oraz regulaminami.

 1. Członek Związku ma obowiązek:

  a) znać i przestrzegać postanowienia Statutu oraz wykonywać uchwały Władz Związku,

  b) regularnie opłacać składki członkowskie,

  c) brać czynny udział w pracach Związku,

  d) uczestniczyć w wyborach do Władz Związku,

  e) przestrzegać zasad związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania i koleżeńskiej pomocy,

  f) współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków międzyludzkich w środowisku pracy.

§7

 1. Członkostwo w Związku ustaje poprzez:

  a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Związku,

  b) skreślenie z listy Członków Związku uchwałą Zarządu w przypadku:

 • umyślnego naruszenia postanowień Statutu,

 • popełnienia czynu nie dającego się pogodzić z zasadami współżycia społecznego,

 • działania na szkodę Związku,

c) śmierć Członka Związku.

d) rozwiązania się Związku.

 1. Pracownik ma prawo do złożenia pisemnego odwołania od uchwały Zarządu o skreśleniu
  z listy Członków Związku, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie należy złożyć do Walnego Zebrania Członków Związku, za pośrednictwem Zarządu.

 2. Z chwilą utraty praw związkowych były członek Związku nie może ubiegać się ani partycypować w podziale majątku Związku.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU

Władze Związku

§ 8

Władzami Związku są:

 1. Walne Zebranie Członków Związku,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

Walne Zebranie Członków Związku

§ 9

 1. Walne Zebranie Członków Związku jest najwyższą Władzą Związku i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Związku zwoływane jest przez Zarząd raz na pięć lat.

 3. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Związku zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku zwoływane jest przez Zarząd w drodze uchwały:

  a) z własnej inicjatywy, w szczególności w przypadku konieczności rozpatrzenia odwołań,
  o których mowa w § 5 pkt 4 i § 7 pkt 2 niniejszego Statutu;

  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

  c) na wniosek co najmniej połowy Członków Związku;

 5. Walne Zebranie Członków Związku jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków Związku podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

 7. W Walnym Zebraniu Członków Związku mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku odbywa się nie później niż trzy miesiące od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane, z zastrzeżeniem § 14 pkt 4 i 5 niniejszego Statutu.

 9. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Związku należy:

  a) uchwalanie zmian w Statucie i rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Związku,

  b) wybór Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej,

  c) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Związku,

  d) uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu. Nie udzielenie absolutorium Zarządowi Związku jest równoznaczne z jego odwołaniem. Członkowie Zarządu Związku nie biorą udziału w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium.

  e) ustalanie struktur organizacyjnych Związku,

  f) określenie zasad gospodarki finansowej i majątkowej oraz wysokości składki członkowskiej.

Zarząd Związku

§ 10

 1. Do zadań Zarządu Związku należy kierowanie bieżącą działalnością Związku w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Związku.

 2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.

 3. Zarząd składa się z pięciu Członków (Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i jednego Członka), wybieranych przez Walne Zebranie Członków Związku, na zasadach określonych w § 13 niniejszego Statutu.

 4. Zebrania Zarządu Związku odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
  na kwartał.

 5. Decyzje i uchwały Zarządu Związku podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba
  że niniejszy Statut stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje stanowisko Przewodniczącego.

 6. Do ważności decyzji i uchwał Zarządu Związku konieczna jest obecność co najmniej trzech Członków Zarządu Związku

 7. Do kompetencji Zarządu Związku należy:

  a) obrona praw Członków Związku oraz reprezentowanie ich interesów wobec pracodawcy,

  b) zawieranie i wypowiadanie zakładowego układu zbiorowego pracy,

  c) podejmowanie decyzji dotyczących strajku,

  d) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Związku,

  e) zarządzanie majątkiem Związku,

  f) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Związku,

  g) przyjmowanie i skreślanie Członków Związku,

  h) ustalanie trybu płacenia składek członkowskich,

  i) opiniowanie Walnemu Zebraniu Członków Związku, do zatwierdzenia, wysokość składki członkowskiej.

 8. Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych uprawnieni są:

  a) Przewodniczący Zarządu Związku lub,

  b) Zastępca Przewodniczącego działający łącznie ze Skarbnikiem lub Sekretarzem lub,

  c) Skarbnik z Sekretarzem i Członkiem Zarządu

 9. Zasady o których mowa w pkt 8 powyżej stosuje się jeśli Ustawa lub inne przepisy nadrzędne nie stanowią inaczej.

 10. Zarząd Związku rozpatruje inne sprawy, nie uregulowane w Statucie i nie należące
  do kompetencji Walnego Zebrania Członków Związku.

Przewodniczący Zarządu Związku

§ 11

 1. Przewodniczący Zarządu Związku kieruje pracami Zarządu, określając ich kierunek oraz sposób realizacji oraz reprezentuje Związek na zewnątrz.

 2. Decyzje Przewodniczącego Zarządu może zmienić lub uchylić Zarząd Związku uchwałą podjętą większością głosów bez udziału w głosowaniu Przewodniczącego.

 3. Przewodniczący Związku rekomenduje funkcje jakie powinny pełnić osoby wybrane
  do Zarządu Związku oraz decyduje o ostatecznym kształcie Zarządu z własną wizją działania Związku.

 4. Przewodniczący Związku ma prawo do zmiany funkcji wewnątrz Zarządu Związku jeśli zajdzie taka potrzeba i będzie to miało wpływ na polepszenie organizacji pracy Zarządu Związku.

 5. Przewodniczący Związku ma prawo do dyscyplinowania Członków Zarządu jeśli zajdzie taka potrzeba a w szczególności jeśli naruszone zostaną zasady Statutu WZZP oraz regulamin pracy w MPK Rzeszów Sp. z o.o.

 6. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący ma prawo wystąpić z wnioskiem
  o zawieszenie oraz odwołanie z funkcji Członka Zarządu, który powinien być procedowany zgodnie ze Statutem.

Komisja Rewizyjna

§ 12

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Związku.

 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat.

 3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Związku, na zasadach określonych w § 13 niniejszego Statutu

 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać Członek Zarządu Związku.

 5. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
  na kwartał.

 6. Decyzje i uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej

 7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  a) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Związku,
  po uprzednim poinformowaniu Zarządu i uzgodnieniu terminu kontroli. Podczas kontroli muszą być obecni wszyscy Członkowie Zarządu,

  b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

  c) składanie sprawozdania z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Związku, oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku.

  d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja Rewizyjna dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą powodować nieprawidłowości w działaniu Związku,

  e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku, względnie z wnioskiem o posiedzenie Zarządu w przypadku stwierdzenia działań niezgodnych z prawem lub Statutem bądź innymi istotnymi interesami Związku.

Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

§ 13

 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierani są przez Walne Zebranie Związku w głosowaniach odbywających się na zasadach powszechności, bezpośredniości, tajności oraz równości.

 2. Przed rozpoczęciem procedury głosowania wybierane są co najmniej 3 osoby do Komisji Skrutacyjnej, które muszą być Członkami Związku oraz deklarują, że nie będą brały udziału w wyborach jako kandydaci na jakiekolwiek stanowisko. Osoby te spośród siebie wskazują Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

 3. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wyborów, który musi zawierać następujące informacje:

  a) jakich wyborów protokół dotyczy,

  b) liczbę osób uprawnionych do głosowania,

  c) liczbę osób biorących udział w głosowaniu,

  d) liczbę wydanych kart do głosowania,

  e) liczbę głosów ważnych,

  f) liczbę głosów nieważnych,

  g) wykaz wszystkich kandydatów i otrzymanych przez nich liczby głosów
  w poszczególnych turach głosowania oraz wyniki głosowania w tym:

 • listę osób które uzyskały w wyniku głosowania mandat do pełnienia funkcji będącej przedmiotem głosowania,

 • listę kandydatów kwalifikujących się do następnej tury wyborów
  w przypadku nieobsadzenia wszystkich miejsc mandatowych,

h) datę przeprowadzonych głosowań,

i) skład osobowy i podpisy członków Komisji Skrutacyjnej oraz informacje o zmianach
w jej składzie,

j) zastrzeżenia dotyczące głosowań jeśli którykolwiek członek Komisji Skrutacyjnej takie wnosi.

 1. W przypadku wyborów do Zarządu, jako pierwsze przeprowadza się głosowanie
  na Przewodniczącego Zarządu Związku, w następujący sposób:

  a) każdy Członek Związku może zgłosić jednego kandydata w tym siebie,

  b) każdy głosujący oddaje tylko jeden głos stawiając znak „X” przy nazwisku wybranego kandydata. Niepostawienie znaku „X” lub postawienie więcej niż jeden, oraz jakikolwiek dopisek na karcie do głosowania powoduje, iż głos jest nieważny,

  c) Przewodniczącym zostaje osoba, która uzyskała zwykłą większość głosów,

  d) w przypadku kiedy dwie lub więcej osób dostanie największą jednakową liczbę głosów, głosowanie powtarza się głosując tylko na te osoby, które dostały jednakową ilość głosów.

  e) w przypadku kiedy zgłosi się tylko jeden kandydat odbywa się głosowanie „ZA”
  lub „PRZECIW” zaznaczając „X” przy odpowiedniej opcji. Kandydat zostaje wybrany
  na Przewodniczącego Zarządu Związku w przypadku uzyskania zwykłej większości głosów.

 2. Po wyborze Przewodniczącego Zarządu Związku przeprowadza się wybory Członków Zarządu w następujący sposób:

  a) każdy Członek Związku może zgłosić jednego kandydata, w tym siebie. Kandydować mogą także osoby, które kandydowały na Przewodniczącego ale nie zostały wybrane,

  b) każdy z głosujących oddaje maksymalnie cztery głosy (co równa się ilości pozostałych
  do obsadzenia miejsc w Zarządzie Związku) przy czym jeden głos na jednego kandydata. Głosuje się przez postawienie „X” przy wybranych kandydatach. Głos jest ważny
  w przypadku postawienia „X” przy co najmniej jednym kandydacie oraz przy maksymalnie czterech kandydatach,

  c) Członkami Zarządu Związku zostaje czterech kandydatów, którzy uzyskali kolejno cztery najwyższe wyniki liczby głosów,

  d) w przypadku kiedy uzyskanie równej ilości głosów przez dwóch lub więcej kandydatów nie pozwala na wyłonienie czterech Członków Zarządu Związku przeprowadza się dodatkowe głosowanie pomiędzy osobami, które uzyskały równą ilość głosów oddając tylko jeden głos na wybranego kandydata.

 3. Wybrani w powyższy sposób Członkowie Zarządu spośród siebie wybierają Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i jednego Członka Zarządu. Następnie przedkładają propozycję składu Zarządu do akceptacji Przewodniczącemu, który może
  go zaakceptować w całości lub zgłosić uwagi i zwrócić do ponownych ustaleń składu.

 4. Wybory członków Komisji Rewizyjnej przeprowadza się odpowiednio na zasadach określonych w pkt 5 powyżej. Wybrani w powyższy sposób Członkowie Komisji Rewizyjnej spośród siebie wybierają Przewodniczącego i dwóch Członków.

 5. W sytuacji gdy zwołanie Walnego Zebrania Wyborczego i przeprowadzenie wyborów jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Władz Związku a spowodowane wprowadzonymi przepisami prawa lub zarządzeniami Prezesa MPK Rzeszów Sp. z o.o., dopuszcza
  się przedłużenie kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej do czasu kiedy wybory te będzie można przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 6. W przypadku przedłużenia kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej z przyczyn opisanych
  w pkt. 10 powyżej wybory należy przeprowadzić w terminie 60 dni od ustąpienia przyczyn uniemożliwiających i przeprowadzenie w statutowym terminie.

Odwołanie i zawieszenie Członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej

§ 14

 1. Członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej mogą zostać odwołani z funkcji przed upływem kadencji, w przypadku nie wypełniania obowiązków, naruszenia postanowień Statutu i uchwał Władz Związku, lub utraty zaufania Członków Związku.

 2. Wniosek o odwołanie z pełnionej funkcji w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej musi zawierać wskazanie podstawy określonej w pkt. 1 powyżej oraz:

  a) musi być podpisany czytelnie przez co najmniej 15 Członków Związku lub,

  b) zostać złożony jednoosobowo przez Przewodniczącego Zarządu Związku lub,

  c) zostać złożony przez Komisję Rewizyjną (z wyłączeniem członka, którego wniosek dotyczy – w przypadku odwołania członka Komisji Rewizyjnej).

 3. Członek Władz Związku wobec, którego wpłynął wniosek o odwołanie może zostać zawieszony na mocy uchwały podjętej wspólnie przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
  z wyłączeniem z głosowania osoby, której wniosek dotyczy, większością 2/3 głosów przy udziale w głosowaniu wszystkich pozostałych Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 4. W przypadku zawieszenia Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku musi zostać zwołane w sprawie podjęcia uchwały w dotyczące odwołania w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o zawieszeniu, jeśli w tym czasie
  nie przypada termin zwołania Walnego Zebrania Członków Związku.

 5. W przypadku gdy Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wobec którego wpłynął wniosek o odwołanie nie został zawieszony, wniosek o odwołanie jest głosowany
  na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Związku.

 6. Mandat Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji
  w przypadku:

  a) ustania członkostwa, ( § 7 pkt. 1)

  b) rezygnacji z funkcji,

  c) odwołania na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Związku.

 7. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej organy
  te są zobowiązane uzupełnić braki osobowe poprzez:

  a) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – jeśli z miejsca
  w Zarządzie zrezygnuje więcej niż dwie osoby a z miejsca w Komisji Rewizyjnej więcej niż jedna lub,

  b) wskazanie osoby pełniącej obowiązki Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej do końca trwającej kadencji – jeśli zrezygnuje mniej osób niż określono w §14 pkt 7 a) powyżej.

 8. Członek Władz Związku, który został odwołany lub zawieszony w czynnościach w czasie trwania kadencji ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
  do Walnego Zebrania Członków Związku w terminie 14 dni od czasu otrzymania zawiadomienia o odwołaniu lub zawieszeniu.

ROZDZIAŁ V

TAJEMNICA SŁUŻBOWA

§ 15

 1. Ze względu na niejawność części informacji do jakich mają dostęp Członkowie Zarządu
  i Komisji Rewizyjnej a także ze względu, iż część tych informacji stanowi tajemnicę służbową w myśl regulaminu pracy MPK Rzeszów Sp. z o.o., nie mogą one zostać podane do publicznej wiadomości.

 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej zobowiązani są do podpisania „Zobowiązania
  do zachowania tajemnicy służbowej” (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Statutu). Odmowa podpisania jest równoznaczna z rezygnacją z funkcji w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej.

 3. Sposób podejmowanych działań pomiędzy pracodawcą a Zarządem oraz wymiana korespondencji stanowi tajemnicę działań Związkowych, których upublicznienie odbywa
  się z upoważnienia lub na polecenia Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 16

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa, środki finansowe, majątek uzyskany w drodze następstwa prawnego oraz papiery wartościowe.

 2. Majątek Związku tworzą:

  a) przychody składki członkowskie,

  b) przychody z dotacji i darowizn

  c) dochody z organizowanych przez Związek imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowych i innych,

  d) inne dochody.

 3. Przyjęcie, przekazanie i zbycie dotacji, darowizny, zapisu nie może być sprzeczne z interesami Związku.

 4. Majątek Związku służy realizacji statutowej działalności Związku.

 5. Związki Zawodowe korzystają ze zwolnień podatkowych przewidzianych dla stowarzyszeń.

ROZDZIAŁ VII

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA ZWIĄZKU

§ 17

 1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Związku podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Związku.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

 1. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków Związku.

 2. Sprawy nie uregulowane niniejszym Statutem rozstrzyga Walne Zebranie Członków Związku, kierując się przepisami Ustawy oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi działalności związków zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej.